Sprostredkovanie prekladov a úradných prekladov

Potrebujete preklad, alebo úradný preklad?

V rámci tejto služby vám sprostredkujem preklad, alebo úradný preklad zo slovenského jazyka do nasledujúcich jazykov, alebo naopak z uvedených jazykov do slovenského jazyka.

Jazyky:

anglický

nemecký

maďarský

ruský

francúzsky

taliansky

španielsky

ukrajinský

poľský

srbský

český

chorvátsky 

arabský

rumunský

holandský

grécky

vietnamský

bulharský

turecký

čínsky

japonský

macedónsky

nórsky

arménsky 

portugalský

slovinský

švédsky

albánsky

bieloruský

dánsky

fínsky

latinský

hebrejský

moldavský

mongolský

perzský

Rozdiel medzi tlmočením a prekladom

Tlmočenie a preklad aj keď laickým okom vyzerá, že je to to isté, musíme dopresniť, že sa jedná o dve príbuzné, ale odlišné odbory modernej lingvistiky.

Tlmočenie

v prípade hovoreného slova hovoríme o tlmočení, keď tlmočník svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosťami reprodukuje hovorené slovo vnímané svojimi zmyslami v cieľovej reči, napr. hovorené slovo v slovenskom jazyku reprodukuje hovoreným slovom v maďarskom jazyku.

Prekladanie

Prekladateľstvo – sa zaoberá prekladom písaného prejavu, kde výsledkom je opäť písaný prejav v cieľovom jazyku, napr. prekladateľ dostane za úlohu preložiť sobášny list z jazyka slovenského do jazyka maďarského, pričom z písaného dokumentu v slovenskom jazyku vyhotoví písomnú reprodukciu tzv. preklad v maďarskom jazyku.

Rozdiel medzi prekladom
a
úradným prekladom

Opäť sa jedná o príbuzné výsledky činnosti prekladateľa, kde zásadným rozdielom je kvalita a využiteľnosť., kde zásadným rozdielom je kvalita a využiteľnosť.

Preklad

Je voľné preloženie písomného prekladu, ktoré môže vykonať ktokoľvek, ktorý ovláda východzí a cieľový jazyk v písomnom prejave, pričom zameranie je na význam textu, nevyužívajú sa striktne odborné názvy, preklad nie je úplne presný, cieľom je významová zhoda prekladaného textu s pôvodným textom. 

V praxi sa využíva takýto preklad pri oboznámení sa s obsahom písomnosti, kde sa nepredpokladá vznik skutočností, ktoré zakladajú zmenu vlastníckych a iných práv. Vzhľadom na prípustnú nepresnosť v odborných názvosloviach sa takéto prekladu neakceptujú na súdoch, orgánoch štátnej, verejnej a miestnej samosprávy. 

Úradný preklad

Je striktné a presné preloženie písomného dokumentu znalcom – súdnym prekladateľom, ktorý disponuje okrem jazykových vedomostí aj certifikátom vydaným Ministerstvom spravodlivosti SR a je zapísaný do zoznamu súdnych prekladateľov. Tento text sa vyznačuje vysokou odbornosťou, presnosťou, presným a striktným prekladom odborných názvov, nepripúšťa sa ale významová zhoda komplexného textu, ale aj jej jednotlivých častí.

Takýto preklad je opatrený aj znaleckou doložkou, ktorá obsahuje základné údaje znalca a zápisu do zoznamu znalcov- prekladateľov, je opatrený okrúhlou pečiatkou znalca, preklad je previazaný národnou trikolórou sa podkladovým textom, ktorej konce sú prilepené na zadnú stranu prekladu, aby nebolo možné pridávať, alebo odoberať listy prekladu.

Takýto preklad je akceptovaný súdmi, orgánmi štátu, samosprávy a pod. a je využiteľný aj ako podklad na vznik, alebo zánik niektorých práv.

Potrebujem tlmočenie

Po prečítaní vysvetlenia rozdielov medzi prekladom a tlmočením som zistil, že potrebujem tlmočenie hovoreného slova zo slovenského jazyka do cieľového jazyka a z cieľového jazyka do slovenského jazyka