Tlmočenie z maďarského do slovenského jazyka a naopak

Ponúkam vám konzekutívne a simultánne tlmočenie z maďarského do slovenského jazyka a naopak

Hovorené slovo je základom komunikácie na základe ktorej niekedy vznikajú a zanikajú veľké veci. Aby mohli vznikať tie „veľké veci“ je potrebné, aby komunikujúce strany si navzájom rozumeli a pochopili význam slov ako ústny prejav vôle.

Maďarský jazyk je špecifický svojou konštrukciou viet, poradím slov a rozmanitou slovnou zásobou, bohužiaľ nepodobá sa žiadnemu jazyku zo slovanských jazykov a tak občas komunikácia viazne práve na takýchto odlišnostiach.

Pokiaľ sa jedná o rozhovor na ulici a bežné témy, čiže o bežnú nepodstatnú korešpondenciu vystačíte si s menšou slovnou zásobou a domýšľaním niektorých slov na základe kontextu témy, avšak obchodné rokovania, tlmočenia na súdoch na výkonných orgánoch štátu takáto „kuchynská“ maďarčina už nepostačuje a vzhľadom na možný dopad nesprávnej interpretácie niektorých slov je aj nedostatočná a niekedy aj nebezpečná. 

Pri takýchto dôležitých rokovaniach tlmočník musí byť schopný správne preložiť slová, frázy a vety z maďarského do slovenského jazyka s presnosťou a porozumením. Okrem toho musí byť schopný zachytiť nuansy a špecifické výrazy, ktoré sa vyskytujú v maďarskom jazyku. Tlmočenie z maďarského do slovenského je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľkú koncentráciu a schopnosť rýchlo reagovať. Tlmočníci musia byť tiež oboznámení s kultúrou a kontextom oboch jazykov, aby mohli správne interpretovať a prenášať správu. 

Tlmočenie je dôležitou súčasťou komunikácie a tak to nenechávajte na odhad významu slov, ktoré vám môžu zmeniť budúcnosť a využite služby profesionálov, ktorí už roky sa venujú profesionálne tlmočeniu.

Edukácia v odbore

Kombinácii maďarského a slovenského jazyka sa venujem od detstva a moje prvé pokusy o tlmočenie prebiehali ešte v detstve na dvore keď som sa snažil zabezpečiť komunikáciu medzi deťmi z Maďarska a deťmi z Tatier, kde jazyková bariéra sa spočiatku obmedzovala len na kreslenie do piesku. Vďaka mojim jazykovým znalostiam a zručnostiam sa rodili nové priateľstvá aj napriek jazykovej bariére.

Základnú školu som vyštudoval s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove na Adyho ulici, ale pokračoval som v štúdiách na strednej škole v Moravskej Třebovej, čo mi veľmi pomáhalo získať prehľad o ďalšom jazyku, a tam som začal vnímať odlišnosť konštrukcie, tvorby viet rôznych jazykov. Samozrejme som sa učil aj ďalšie cudzie jazyky, ale najviac som sa zaoberal jazykom maďarským, slovenským a českým, ich komparáciou a skúmaním jazykov, kultúry, spôsobu života, čo mi dopomohlo k pochopeniu aj určitých súvislosti, aby som sa mohol stať ešte lepším tlmočníkom.

Nasledovali vysoké školy, kde som pokračoval v bádaní jazykov a neustále som aktívne komunikoval v oboch jazykoch a po skončení vysokoškolského vzdelania som sa vďaka pracovným pozíciám zúčastňoval medzinárodných stretnutí a konferencií, kde som mohol zužitkovať moje vzdelanie a skúsenosti.

Chcel som svoju maďarčinu dostať na ešte vyššiu úroveň a tak som sa na prestížnej univerzite ELTE v Budapesti venoval štúdiu maďarského jazyka, ktoré som zavŕšil štátnou skúškou z maďarského jazyka.

Nasledovala skúška tlmočníka Ministerstva spravodlivosti SR a od roku 2011 som zapísaný ako oficiálny tlmočník Ministerstva spravodlivosti SR.

Od tej doby sa aktívne venujem tlmočeniu v kombinácii maďarský a slovenský jazyk.

Preukázaná prax v odbore maďarský jazyk

0 +
Rokov skúseností
0 +
Rokov ako tlmočník-znalec
0 +
Tlmočení na súdoch
0 +
Tlmočení na rokovaniach

Dopyt po službe tlmočenie