Všeobecné obchodné podmienky

Sem vložte text nadpisu


1. Rozsah platnosti


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi spoločnosťou LegalMánya,  s. r. o. (ďalej len ako „Poskytovateľ“) a jej zákazníkmi (ďalej len ako „Objednávateľ“).  

Poskytovanie služieb sa vykonáva na základe uzavretej písomnej, alebo ústnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých písomných zmlúv medzi Poskytovateľom a Dodávateľom. Objednávateľ podpísaním a zaslaním zmluvy Poskytovateľovi uznáva tieto VOP v plnom rozsahu.  V prípade ústnej zmluvy, dohody sa Objednávateľ oboznámi s VOP na webovom sídle poskytovateľa na www.legalmanya.com, kde VOP je verejne dostupné.

Tieto VOP sú platné a záväzné pre poskytovanie služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohody, ktoré sa líšia od poskytovaných služieb v zmysle VOP, sa vyhotovujú písomne a podpisujú sa obomi stranami aj keby pôvodné plnenie bolo vykonávane na základe ústnej zmluvy, resp. dohody.

2. Cena

 

Cena služieb je daná dohodou a zmluvou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom platným v čase uzatvárania zmluvy a poskytovania služieb. Cena sa rozumie vždy bez zákonom stanovenej DPH.

Cena neobsahuje vedľajšie náklady ako administratívne poplatky, správne poplatky, ktoré sú účtované osobitne.

Cena neobsahuje poplatky za sprostredkované služby treťou stranou, ktoré Poskytovateľ označí vo faktúre ako Sprostredkovaná služba.

 

3. Platobné podmienky


Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa. Za neuhradenie záväzkov po lehote splatnosti faktúry má Poskytovateľ právo voči Objednávateľovi na uplatnenie si zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, až do úplného splatenia dlhu. Poskytovateľ v takom prípade je oprávnený pozastaviť dodávky služieb voči Objednávateľovi podľa vlastného uváženia alebo žiadať za ďalšie služby zálohové platby.

Poskytovateľ je oprávnený žiadať zálohové platby v prípade služieb, ktoré presahujú cenu 1.000,-€, (slovom jedentisíc eur), alebo v prípadoch ak bude využívať služieb tretích strán, na pokrytie plnenia za ich služby.

 

4. Lehota poskytnutia služieb

 

Lehota na poskytnutie služieb je dohodnutá medzi stranami v písomne uzavretej, alebo ústnej zmluve a závisí na individuálnych požiadavkách Objednávateľa a kapacitných možnostiach Poskytovateľa. Lehota na poskytnutie služieb môže byť predĺžená na základe dohody strán a predlžuje sa aj v prípade, ak Objednávateľ neuvedie všetky podstatné informácie súvisiace a dôležité na poskytnutie komplexných služieb.    

 

5. Záruka a zodpovednosť


Poskytovateľ ručí za kvalitu poskytovaných služieb. Služby sú poskytované na základe požiadaviek Objednávateľa. Prípadné vady bude reklamovať Objednávateľ u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho zavineným konaním alebo opomenutím, pričom Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody, ktorú preukázateľne spôsobil Poskytovateľ.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na základe pokynov zo strany Objednávateľa, ak Poskytovateľ upozornil Objednávateľa na vadu, prípadne nezákonnosť takýchto pokynov a Objednávateľ na týchto pokynoch trval. Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnutie takých služieb, ktoré sa priečia dobrým mravom a zákonom. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú klamlivými a zavádzajúcimi informáciami poskytnutými zo strany  Objednávateľa.

 

6. Ochrana osobných údajov


Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa na základe uzavretého zmluvného vzťahu, prípadne na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Poskytovateľ je oprávnený osobné údaje použiť na svoje evidenčné účely, účtovné účely a pri vykonávaní úkonov podľa uzavretej písomnej zmluvy, alebo vyplývajúce z aktuálne platných zákonov. Spracúvanie osobných údajov sa týka osobných údajov, a to meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu, číslo povolenia na pobyt, alebo iného identifikačného dokladu, povolanie, zamestnanie, funkcia, fotodokumentácia, podpisy, alebo iné osobné údaje, ktoré sú bezodkladne potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov môže byť kedykoľvek písomne odvolaný a platí po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom a po dobu maximálne desiatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu v prípadoch, keď zákon takýto archiváciu prikazuje, alebo pripúšťa.

Ostatné časti a oblasti ochrany osobných údajov neupravených VOP, avšak aplikovaných v zmluvnom vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa riadia aktuálnym znením zákonov na ochranu osobných údajov, najmä zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšej súvisiacej legislatívy.


7. Riešenie sporov

Vzájomné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú VOP a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.

Strany sa snažia riešiť všetky vzniknuté vzájomné spory predovšetkým zmierlivo a cestou spoločného rokovania, ktorého cieľom je obojstranne akceptovateľné riešenie, kompromis. Pokiaľ k takémuto usporiadaniu, urovnaniu sporov a vzájomných vzťahov nedôjde, príslušným na riešenie vzniknutých sporov budú miestne a vecne príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

8. Záverečné ustanovenia


Na všetky právne vzťahy, vyplývajúce zo vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia aktuálne platných zákonov Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, v závislosti od uzavretej písomnej zmluvy, prípadne iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo sa takým stane, nespôsobuje to celkovú neplatnosť zmluvy a namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu týchto VOP, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.

9. Dôležité prehlásenie


Spoločnosť LegalMánya, s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z. z. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ani podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, daňové poradenstvo, alebo služby poisťovníctva, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

Používateľ webstránky www.legalmanya.com berie na vedomie, že spoločnosť LegalMánya, s.r.o. prevádzkuje túto webstránku a poskytuje služby uvedené na tejto webstránke v rámci voľných živností, viazaných živností na výkon ktorých má oprávnenie na základe zápisu v Obchodnom registri Slovenskej republiky dostupnej na webovej lokalite www.orsr.sk. Informácie na webstránke www.legalmanya.com sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba informačný charakter.

Spoločnosť LegalMánya, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zároveň prehlasuje že všetky osobné údaje a dokumenty umiestňované na serveroch, doménach a subdoménach https://legalmanya.com/ sú chránené a šifrované platným SSL certifikátom inštalovaným na predmetnej webstránke.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nasledovné:

(1) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek majetkové, alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú používateľom stránok z dôvodu informácií na stránkach zverejnených, z dôvodu ich nesprávnosti, neaktuálnosti, alebo nezáväznosti.

(2) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.

(3) Informácie a materiály uvedené na webových stránkach https://legalmanya.com/, vrátane textu, grafiky, odkazov a ďalších položiek, sú poskytnuté „tak, ako sú k dispozícii“, „tak, ako stojí a leží“ („as is“). Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov, možnosť obchodného uplatnenia, vhodnosť pre určitý účel a prehlasuje, že vyššie uvedené materiály či informácie môžu obsahovať chybné údaje.

(4) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky produktové informácie uverejnené na webových
stránkach https://legalmanya.com/  nemusia byť presné. Pre presnosť informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov a služieb je návštevník stránky povinný sa riadiť príslušnými, aktuálne platnými zákonmi, všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne sa informovať priamo u prevádzkovateľa.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 16.11.2023