legalmanya-troublesolving

Troublesolving

Každý z nás v priebehu života sa potýka s rôznymi neželanými situáciami, ktoré by sme mohli pragmaticky nazvať problémami.

Tieto problémy sú niekedy menšie, ktoré si viete vyriešiť aj sami bez intervencie ďalšej osoby, ďalšieho subjektu a tak sa stávajú prekážkami bežných dní, ktoré riešite v rámci každodennej rutiny, ale sú aj také, ktoré už vyžadujú určitú odbornosť, určitú prax a na ich riešenie už potrebujete súčinnosť ďalšej osoby, resp. subjektu, ktorý buď spoločne s vami, alebo na základe plnej moci vo vašom mene aj samostatne daný problém vyrieši.


Závažnejšou skupinou problémov je situácia, keď sa jedná o problémy, ktoré vo vzájomnej koherencii, vo vzájomnej súvislosti tvoria prepojený celok, ktorý vyžaduje konania vo viacerých oblastiach, odbornostiach, ktoré vzájomne súvisia a preto je veľmi dôležitá stratégia riešenia, poradie riešenia, potreba aktívnejšej plánovanej intervencie.


Táto služba zahrňuje komplexné riešenie rozsiahleho problému, ktorý sa nedá vyriešiť jedným úkonom, ale je potrebné vykonať sériu logicky na seba nadväzujúcich úkonov z rôznych odborov a špecializácií, ktorých súhrnným výsledkom je vyriešenie problému.

Náročnosť tejto série úkonov je definované v názvu „Troublesolving“ (angl. riešenie problému), ktoré predpokladá účasť odborníkov z rôznych odvetví, ktorí tvoria tím a ich kooperácia prináša riešenie.

Pri týchto úkonoch využívame služieb rôznych odborníkov a špecialistov, najmä externistov, ktorí disponujú dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami v danom odbore, ktoré zaručujú kvalitu poskytovaných služieb, ktoré sú základom vyriešenia vašich problémov.

Pre bližšie informácie o týchto službách, ich rozsahu a cien nás kontaktujte telefonicky, alebo cez formulár.