legalmanya-vase-prava-pri-reklamacii

Vaše práva pri reklamácii, alebo ako nenaletieť obchodníkom


Vážení súčasní a budúci klienti,

Veľmi ma potešil váš záujem o môj blog a vaše otázky, na ktoré vám odpoviem v dnešnom článku. Chcel by som ešte uviesť, že vaše otázky nemusíte zasielať emailom, ale môžete kľudne formou komentárov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram..) alebo priamo k článku.

Takže poďme k vašim otázkam týkajúcim sa reklamácie, vašich práv, konkrétnych problémov a riešení.

 

Lucia z Bratislavy:

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, či je potrebné reklamovaný tovar doniesť v pôvodnom obale? Odmietli mi reklamáciu, lebo som nemala obal od tovaru.

 

Záruka sa týka veci (tovaru) a nie obalu. Vy, ako spotrebiteľ chcete reklamovať vadu veci (tovaru) a nie obalu, okrem toho žiadny právny predpis neukladá spotrebiteľovi, aby si uchoval originálny obal, počas záručnej doby, a zároveň žiadny právny predpis neoprávňuje predávajúceho podmieniť prijatie reklamácie predložením veci v pôvodnom obale. Aj keby predávajúci podmienil predloženie reklamovanej veci v pôvodnom obale, nezbaví ho to povinnosti prijať vec do reklamačného konania a reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote 30 dní od prijatia veci do reklamačného konania.


Ivana z Bytče:

Išla som reklamovať topánky, reklamáciu mi uznali a povedali, že oni peniaze nevracajú, ale môžem si vybrať iný tovar z ich ponuky. Mala som nárok na vrátenie peňazí?

 

Chýbajú niektoré presne údaje, aby som sa exaktne vyjadril ku konkrétnemu prípadu, ale skúsim to všeobecne. Reklamačné konanie je uplatnenie nárokov spotrebiteľa z vady veci. Podľa § 2 písm. m zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa…… „vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Inými slovami uplatnením si práv z vady veci, čiže reklamáciou sa zahájilo reklamačné konanie, ktoré musí predajca v lehote 30 dní vybaviť. Počas týchto 30 dní Vám môže odovzdať opravený výrobok, ak vada bola odstrániteľná, alebo Vám vymení výrobok za taký, aký ste reklamovali. Ak vada nebola odstrániteľná, alebo ak reklamačné konanie presiahlo 30 dňovú lehotu, môžete odstúpiť od zmluvy a predajca Vám vráti kúpnu cenu. Ak chcete ten výrobok aj s vadou, môžete sa dohodnúť na primeranej zľave z ceny výrobku.


Katarína z Vyšného Nemeckého:

Chcela by som si objednať tovar cez internet, ale obávam sa, že tovar bude iný ako na obrázku. Môžem tovar vrátiť? Do akej doby? Kto platí poštovné?


Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu platí len v prípadoch zmlúv uzavretých na diaľku, čiže:

 1. dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu) – vo väčšine prípadov sa jedná o predaj tovaru v rôznych webshopoch a pod.,
 2. a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho – napríklad veľtrhy, rôzne výstavy a pod.

Základom je, že sa jedná o predaj veci (tovaru), ktorého kvalitu a kvantitu ste si mohli overiť po uzatvorení kúpnej zmluvy, keď ste tovar fyzicky obdržali. Vec, ktorú ste obdržali na fotke mohla vyzerať inak a Vy ste chcela kúpiť niečo iné, tak máte možnosť do 14 dní vec vrátiť bez uvedenia dôvodu. Uplynutím tejto lehoty zaniká aj toto právo a následne si môžete uplatniť len práva vyplývajúce z vady veci.

Ako som písal, máte nato lehotu 14 dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcom po prevzatí tovaru, pričom v lehote do 14 dní musíte tovar vrátiť predávajúcemu, ktorý je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.


Alena z Nitry:

S manželom sme si v reštaurácii objednali viedeňský rezeň, ale mäso bolo surové. Reklamovali sme to, ale povedali nám, že to má byť také a odmietli nám mäso dopiecť a museli sme zaplatiť nedopečené mäso. Platí aj v takomto prípade reklamácia?


V zmysle § 2 písm. l, zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa……“reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby“, takže sa reklamácia týka nielen vecí, ale aj služieb. V tomto konkrétnom prípade sa jedná o reklamáciu výrobku.

Táto situácia je ale zaujímavá tým, že Vy ste si uplatnili práva z vady ešte pred zaplatením. Neviem ani to, či napriek tomu došlo ku konzumácii reklamovaného jedla, alebo nie. Ak nedošlo ku konzumácii, mohli ste odmietnuť zaplatiť za jedlo, ktoré pre vadu nemohlo byť skonzumované.

V zmysle § 3, ods.1, citovaného zákona „Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa“.

Petra z Nemšovej:

Chcela som reklamovať vadu tovaru (topánky) a požiadala som predavačku, aby mi zavolala vedúcu, ona to odmietla. Ja som odišla a zvažujem podanie na obchodnú inšpekciu, lebo som tovar nemohla reklamovať u vedúcej.

Žiadny zákon neustanovuje, že si môžete uplatniť práva z vady veci u vedúcej prevádzkárne a neustanovuje ani povinnosť predávajúceho určiť na vybavovanie reklamácie vedúcu predajne.

Osobou, ktorá vybavuje reklamácie môže byť ktorýkoľvek zamestnanec predávajúceho, alebo aj iná ním poverená osoba, pričom sa očakáva, aby táto osoba bola schopná úkonov potrebných na prijatie a vybavenie reklamácie.

Samozrejme sa môžete obrátiť na miestne príslušné pracovisko obchodnej inšpekcie (SOI), ale podľa mňa v tomto prípade nedošlo k porušeniu Vašich práv, ako spotrebiteľa.

 

Jozef zo Štúrova:

Kúpil som americkú chladničku, ktorá sa pokazila. Išiel som do predajne, reklamoval som chladničku, ale reklamáciu odmietli, že mám chladničku doniesť. Chladnička je zabudovaná, ako aj nábytok v byte je priskrutkovaný o stenu a musel by sa demontovať. Pýtal som sa, či by nemohli reklamáciu vyriešiť na mieste, ale trvali na dovezení chladničky a odmietli reklamáciu, kým chladničku nedoveziem. Neexistuje možnosť opraviť tovar na mieste? Ak neexistuje kto bude platiť prevoz?

 

V prípade ak povaha výrobku neumožňuje pre uplatnenie práv z vady (reklamáciu) doručiť výrobok predávajúcemu alebo ním určenej osobe, môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim alebo ním určenou osobou dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Vo Vašom prípade takéto odstránenie vady na mieste, je výhodnejšie aj pre predajcu, nakoľko Vám hradí ešte nevyhnutné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie, ktoré vo Vašom prípade mohli byť vyššie ako samotné odstránenie vady na mieste.

 

Veronika zo Zlatých Moraviec:

Ako si viem uplatniť reklamáciu? Len prinesením tovaru do predajne?

 

Reklamáciu si viete uplatniť rôznymi spôsobmi, napríklad:

 1. zaslaním výrobku poštou, v ktorej okrem vadného výrobku bude aj kópia dokladu preukazujúceho kúpu výrobku od predávajúceho (pokladničný blok, záručný list, potvrdenie o predaji…..), popis vady výrobku, kontaktné telefónne číslo, adresa, email… V prípade reklamácie poštou odporúčame využiť doporučenú poštovú zásielku,
 2. zaslaním reklamácie poštou, kde popíšete vadu zakúpenej veci, doklad preukazujúci kúpu výrobku od predávajúceho, kde sa nachádza reklamovaný výrobok, prípadne fotky, ak je vada vizuálna, kontakt aby Vás mohol predávajúci kontaktovať za účelom vybavenia reklamácie,
 3. zaslaním reklamácie elektronickou poštou (emailom), formulárom na webovom sídle obchodníka,
 4. zaslaním tovaru a reklamácie kuriérom,

Možností uplatnenie reklamácie viac, pre prípadne ďalšie konanie je dôležité, aby ste vedeli preukázať, že ste si svoje práva z vady veci, čiže reklamáciu uplatnili včas a v akom rozsahu.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Ivana z Bratislavy:

Objednala som montáž kuchyne a nepáčil sa mi postup majstrov, aj som to namietala, ale odbili ma, že tomu nerozumiem. Môžem reklamovať ich postup?

 

 V tomto prípade je potrebné jednoznačne určiť, v čom spočíva Vaša námietka. Každá služba je určitým spôsobom regulovaná, v tomto prípade konkrétne technickými normami, ktoré určujú akým spôsobom sa má nábytok ukotvovať, aký kotviaci materiál sa má použiť, v akej výške má byť umiestnený nábytok. Čo sa týka kotviaceho materiálu, použitie slabšej kotviacej techniky, horšej kvality, čo priamo, alebo nepriamo ohrozuje Váš život a zdravie je neprípustné a určite dôvod na reklamáciu služby.

Takisto môže byť dôvodom reklamácie aj umiestnenie nábytku v rozpore s dohodnutým umiestnením, ak tomu nebránia technické, alebo iné normy.

Nie je však dôvodom reklamácie, či vyvŕtali diery sprava doľava, alebo naopak, alebo či zavesili prvú skrinku strednú, alebo pravú, ľavú, ak to nie je určené technickou normou, odporúčaním výrobcu a pod.

 

Jozefína z Nálepkova:

Kúpila som si hifi súpravu, ktorá sa zhruba po roku pokazila. Chcela som tovar reklamovať, ale predajňa tam už nie je. Kde by som mohla reklamovať hifi vežu?

 

Ak predajňa bola zrušená a neviete sa dopátrať inej prevádzkárne spoločnosti, obráťte sa na obec, ktorú predávajúci musel informovať, že kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom a kde je možné uplatniť reklamácie.

Predávajúcemu takáto povinnosť vyplýva z § 15, ods.4 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa…… „Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy, predávajúci môže informovať obec prostredníctvom tejto elektronickej služby. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

 

Peter zo Žiaru nad Hronom

Kúpil som si tlačiareň, ktorá sa mi pokazila, pričom ja tlačiareň potrebujem každý deň. Zajtra ju chcem reklamovať. Môžem požadovať náhradnú tlačiareň kým mi vybavia reklamáciu?

 

Žiadny zákon neustanovuje povinnosť predávajúceho na čas vybavenia reklamácie Vám poskytnúť náhradnú vec, vo Vašom prípade náhradnú tlačiareň.

Samozrejme to nevylučuje možnosť predávajúceho na ten čas Vám zapožičať náhradnú tlačiareň aj keď to zákon neustanovuje.

Opýtajte sa predávajúceho pri uplatnení reklamácie, možno v rámci svojej obchodnej politiky orientovanej na spokojnosť zákazníka Vám zapožičia na ten čas tlačiareň, ale nie je to jeho povinnosťou.

 

Jaroslav zo Spišskej Novej Vsi:

Kúpil som v obchodnom centre digitálny foťák asi pred týždňom, ale našiel som za tú cenu aj lepší, môžem ho vrátiť do 14 bez uvedenia dôvodu?

 

Nie, bohužiaľ táto možnosť sa týka len veci zakúpenej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, alebo mimo prevádzkarne predávajúceho – čiže webshopy, internet, telefonát…..

Ak ste si foťák kúpili v tzv. kamennom obchode, kde ste sa mohli oboznámiť s kvalitou a kvantitou veci, táto možnosť nie je uplatniteľná.

 

Petra z Popradu:

Dobrý deň prajem pán doktor, kúpila som v obchode večerné šaty, ale až doma pri skúšaní som si všimla, že sú poškodené. Priznám sa, že visačky som odstrihla, a v obchode mi preto odmietli šaty vymeniť. Nemám právo reklamovať, ak som odstrihla papierové visačky?

 

Samozrejme, že môžete reklamovať tovar ak ste odstrihla papierové visačky cenovky, žiadny právny predpis neustanovuje, že spotrebiteľ nemôže odstrániť visačky, okrem toho bolo by asi aj dosť divné, ak by ste išla na ples ovešaná papierovými visačkami.

Musím však poznamenať, že reklamácia je proces, ktorý zahájite reklamáciou u predajcu uplatnením práv z vady veci a môže trvať maximálne do 30 dní.

Inými slovami v tejto lehote nemáte nárok na výmenu veci, ak predávajúci nerozhodol o spôsobe vybavenia reklamácie výmenou.

Táto lehota môže byť aj kratšia, predajca Vám môže vec okamžite vymeniť, ale nie je to jeho povinnosť.

Ak do 30 dní predajca nevybaví reklamáciu, nasledujúci deň môžete od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, aj výdavkov účelne vynaložených na vybavenie reklamácie, alebo výmenu tovaru a účelne vynaložených výdavkov na reklamáciu.

 

František z Prievidze:

V obchode, kde som kúpil topánky, ktoré púšťajú farbu a chcel som ich reklamovať, ale predajca reklamáciu odmietol, že tým topánkam nič nie je. Ako mám postupovať?

 

Možností je viac, môžete predajcovi poslať topánky aj poštou, s fotokópiou dokladu o kúpe a popisom vady, ako som už uviedol pre prípadne dokazovanie navrhujem využiť doporučenú poštovú zásielku. Môžete mu tovar a vyššie uvedené dokumenty poslať aj kuriérom, dôležité je, aby ste mali potvrdenie o prevzatí, alebo o odmietnutí zásielky.

Lehota 30 dní sa začína nasledujúcim dňom po prevzatí, alebo po odmietnutí zásielky.

Samozrejme v takomto prípade je dobré obrátiť sa na miestne príslušný útvar SOI (Slovenská obchodná inšpekcia), ktorá vec prešetrí a oznámi výsledok ich šetrenia a kontroly.

Pokiaľ nedôjde k náprave ani po kontrole SOI, svoje práva si môžete uplatniť aj na miestne príslušnom súde.

 

Vanesa z Nitry: 

Ako sa počíta lehote 30 dní v prípade reklamácie?

 

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní (nie 30 pracovných), čiže sa ráta každý jeden deň. Táto lehota začne plynúť nasledujúci deň po uplatnení vašich práv z vady veci, ale vysvetlím vám to na príklade.

 1. Vy ste si uplatnili svoje práva z vady veci, čiže ste reklamovali 28.2.2024.
 2. Lehota 30 dní vám začne plynúť nasledujúci deň, čiže 1.3.2024
 3. Lehota končí 30.3.2024 o 23.59hod.
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy vzniká 31.3.2024 o 00.00 hod., takže v prvej sekunde daného dňa.
 5. Ak reklamácia nebola vybavená, dňa 31.1.2024 môžete požiadať o vrátenie kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za nový.

 

Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na sociálnych sieťach, telefonicky, emailom, cez kontaktný formulár na našom webovom sídle, alebo aj osobne.

 

Tieto informácie sú aktuálne ku dňu publikovania 6.2.2024