legalmanya-complaint-blog

Reklamácia veci (tovaru)

Pokračujeme v našom blogu, dnešnou témou je reklamácia.

V predošlých článkoch sme si vysvetlili možnosti vrátenia veci (tovaru) bez uvedenia dôvodu, následne sme rozoberali záručnú dobu, ako časový úsek, počas ktorého si môžete uplatniť vaše zákonom garantované práva. Teraz vám poradím, ako si ich uplatniť v rámci reklamačného konania.

Tieto práva sa sťahujú na veci, ktoré ste nadobudli kúpou v tzv. kamennom obchode, ale aj vecí, ktoré ste kúpili cez webshop, ponukou na webstránkach, v novinách a pod.

Vychádzame zo základného princípu, že tovar ste kúpili, používali a ten tovar vykazuje nejakú vadu – následkom čoho tovar nemôžete štandardne používať na cieľ, na ktorý bol určený.

Pokiaľ sa takáto vada vyskytla ešte v záručnej dobe, čiže v období, keď vám obchodník garantuje, čiže zaručuje kvalitu, môžete si u neho uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky. Toto je uplatnenie reklamácie.


Ako nato?

Samozrejme vec nepoužívajte ďalej a bezodkladne si uplatnite svoje právo u obchodníka, alebo u ním určenej osoby. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Inými slovami a jednoducho to znamená, že ak ste si kúpili vec v obchodnom reťazci v Košiciach, ak má ten obchodný reťazec prevádzkareň v Nitre, nemusíte chodiť tovar reklamovať do Košíc, ale môžete tak učiniť aj v Nitre.

Vec doneste riadne očistenú. Ak povaha výrobku neumožňuje ho doručiť predávajúcemu, ale ním určenej osobe, spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, alebo si dohodnúť s predávajúcim spôsob prepravy výrobku k uplatneniu reklamácie.


Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci predloží doklad o kúpe alebo záručný list, ak bol vydaný, alebo iným spôsobom preukáže nadobudnutie veci, čas nadobudnutia. Ale samozrejme odporúčanie odložiť si doklad o kúpe.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak si spotrebiteľ reklamáciu uplatňuje prostredníctvom elektronickej pošty, pošty, predávajúci je povinný spotrebiteľovi doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie bezodkladne alebo najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní od podania reklamácie. Táto lehota začne plynúť nasledujúcim dňom od podania reklamácie. Túto lehotu nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Ak predávajúci nevybavil reklamáciu v lehote do 30 dní, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, čo znamená že môže požadovať vrátenie peňazí za reklamovaný tovar alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Na tento nový výrobok sa opäť vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. (§ 18 ods. 4 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa…).


Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktorého náklady znáša predávajúci.


Ak reklamáciu uplatníte po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak bude tento odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova a predávajúci znovu uplatnenú reklamáciu na základe tohto odborného posúdenia nemôže zamietnuť. Náklady za odborné posúdenie ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, ktoré je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní od opätovného uhradenia reklamácie.


Ak predávajúci napriek tomuto odmieta prijať reklamáciu, obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk).