legalmanya-warranty-blog

Záručná doba


V predošlom článku o vrátení tovaru bez uvedenia dôvodu, sme sa dotkli aj reklamácie veci (tovaru), ktorý vo svojej podstate sa podobá vráteniu bez uvedenia dôvodu. Nenechajte sa však oklamať, je to len zdanie, lebo vychádza z úplne iných atribútov. Zásadným rozdielom je skutočnosť, že v prípade reklamácie celé konanie vychádza z nejakej vady tovaru (kvantitatívna, kvalitatívna a pod.), ktorú ste zistili až následne, potom, čo ste tovar prevzali, prípadne aj užívali. 


Základnou podmienkou uplatnenia práv vychádzajúcich z reklamácie je, že ste tieto vady nespôsobili vy, ako spotrebiteľ, či už úmyselne, alebo nedbanlivosťou a svoje právo ste uplatnili včas, čiže v záručnej dobe. 


Záručná doba nie je nekonečný časový úsek, ale vychádza z predpokladanej dĺžky životnosti veci (tovaru), ktorý je určený minimálnou dobou, po ktorú daná vec (tovar) za štandardného využitia zachová svoju využiteľnosť v kvalite potrebnej pre účel použitia, inými slovami počas tohto časového úseku vec (tovar) zachová svoje vlastnosti tak, aby bola plnohodnotne využiteľná. 

(Samozrejme počas tohto času dochádza k fyzikálnym aj chemickým zmenám následkom čoho sa niekde oškrie farba, vyšúchajú sa tlačidlá a pod. avšak nemôže dôjsť k zmenám, ktoré by spôsobili nepoužiteľnosť veci (tovaru) na určený účel. Napríklad vysávač môže mať opotrebované tlačidlá, ale počas 24 mesiacov musí vysávať. Ak nespĺňa túto požiadavku funkčnosti, môžete si uplatniť práva vyplývajúce zo záruky, avšak len po určitý čas, kým záruka je platná)


Tomuto časovému úseku hovoríme záručná doba a je definovaná v zákone č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) v § 620 ods.1 nasledovne:

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.“

Zákon samozrejme pripúšťa aj kratšiu, aj dlhšiu záručnú dobu v špecifických prípadoch. 


Napríklad ak sa jedná o použitý tovar, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. 


V prípade vecí, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Tento prípad sa týka len niektorých špeciálnych a špecifických tovarov a vecí a nie je bežným štandardom.


Okrem týchto troch prípadov je ešte možnosť, keď predávajúci chce poskytnúť záručnú dobu dlhšiu, čiže nad rámec zákonom stanovených 24 mesiacov, môže tak učiniť vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame a poskytne záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (OZ), pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.


Pre uplatnenie práv vyplývajúcich zo záručnej doby je veľmi dôležité, že kedy ste vec (tovar) prevzali od predávajúceho. 


Tento deň je rozhodujúci pre možnosť uplatnenia reklamácie, lebo prevzatím veci začne plynúť záručná doba. Výnimkou je prípad ak vec neviete užívať bez toho, aby kúpenú vec uviedol do prevádzky iný podnikateľ, alebo organizácia, než predávajúci. V takom prípade začne plynúť záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, za podmienky, že ste ako kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas ste poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručnej doby, neváhajte mi napísať do komentárov a postupne vám na vaše otázky odpoviem.


Tieto informácie sú aktuálne ku dňu publikácie 08.01.2024.