legalmanya-gift-return

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru bolo vždy tak trošku ošemetnou záležitosťou, pričom večným „jablkom sváru“ býval stret záujmov obchodníka, ktorý tovar predal a kupujúceho, ktorý tovar nadobudol buď priamo kúpou v tzv. kamennom obchode, kúpou cez elektronické predajne, tzv. webshopy.

Samozrejme tomu nepridalo ani neznalosť práva, pričom asi ani jedna strana nepoznala a nepozná v dostatočnej miere svoje práva, ani povinnosti a svoje práva si obe strany odvodzovali od „zvykového práva“, ktoré vychádza z určitých zvyklosti v danom čase na danom mieste, avšak nie vždy má veľa spoločného s aktuálne platnou právnou úpravou..

Ďalšou komplikáciou býva pri aplikácii práva či sa jedná o kupujúceho, alebo nadobúdateľa fyzickú osobu (bežný občan), alebo právnickú osobu (napr. s.r.o. , k.s.), nakoľko sa v oboch prípadoch uplatňujú práva v zmysle iného zákona.

V tomto článku sa budeme zaoberať právami kupujúceho fyzickej osoby.

 

Vrátenie tovaru kúpeného v tzv. kamennom obchode

 

Jedná sa o kúpu tovaru priamo v obchode, v prevádzkových priestoroch predávajúceho, kde ste sa s tovarom mohli oboznámiť čo do kvantity, to do kvality, poprípade ste tovar mohli aj vyskúšať. 

V takomto prípade nemáte právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu a vrátenie kúpnej ceny, ak ste sa s predávajúcim v čase predaja nedohodli na takomto vrátení tovaru. Obchodník nemá zákonnú povinnosť prevziať tovar bez uvedenia dôvodu a vrátiť vám kúpnu cenu.

Samozrejme v povianočnom období, keď niektoré darčeky sa javia ako nevhodné, aj obchodníci pristupujú k tejto otázke citlivo a niektorí aj napriek neexistencii zákonnej povinnosti tovar prevezmú a vrátia kúpnu cenu, alebo vymenia zakúpený tovar za iný, ale upozorňujem, že nie je to ich povinnosť, ale len právo, ktoré môžu kedykoľvek odmietnuť.

Častejšie sa však stretávame s tým, že obchodník je ochotný tovar vymeniť, za totožný, len inej veľkosti, ak sa jedná o nesprávnu veľkosť, farbu, alebo niekedy aj za iný a pod. alebo vystaví poukaz v hodnote vráteného tovaru – nevhodného darčeka, ktorý oprávňuje k nákupu tovaru v obchode (prevádzkové priestory) predávajúceho.

Je potrebné konštatovať, že takýto postup predávajúceho je plne v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

Situácia je však úplne iná, ak tovar vykazuje neodstrániteľnú vadu a vy by ste si vrátenie kúpnej ceny uplatňovali v rámci reklamácie, ale to bude predmetom ďalšieho článku v našom blogu.

 

Vrátenie tovaru kúpeného na diaľku v tzv. webshope

Jedná sa o kúpu tovaru na diaľku keď kupujúci tovar objednal na internete (webshop), alebo prostredníctvom telefonickej ponuky a nemal možnosť sa oboznámiť s kvalitou, kvantitou tovaru, pričom objednaný a doručený tovar nezodpovedá vyobrazeniu na internete, alebo prísľubom telefonického operátora, ktorý tovar ponúkol telefonicky. 
Inými slovami zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak kupujúci zakúpil tovar prostredníctvom 

a) zmluvy, ktorú uzatvoril na diaľku, resp. prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (telefón, internet, písomná objednávka a pod)
b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (promo akcia na výstave, kde za výhodnejších finančných relácií si objednáte tovar, ktorý vám bude následne predávajúcim dodaný na definovanú adresu doručenia a pod. pričom podstatné je, že zmluvy bola uzatvorená mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

 

V takomto prípade si kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy a bezdôvodné vrátenie tovaru u predávajúceho do 14 dní od prevzatia tovaru v listinnej forme, alebo vo forme zápisu na inom trvalom nosiči. Vždy sa uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy vo forme v akom bola zmluva uzatvorená, čiže ak bola uzatvorená ústne, je postačujúci jednoznačný ústny prejav vôle o odstúpení od zmluvy. Tu by sme upozornili, že aj napriek tomu, že postačuje ústny prejav, doporučujeme využiť a uprednostniť preukázateľnú formu prejavu vôle odstúpiť od zmluvy, ako aj preukázateľnú formu doručenia, čím môžete predísť rôznym komplikáciám pri preukazovaní tohto úkonu, čo do kvality, tak i do včasnosti.

Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár, ktorý vám s tovarom odovzdal predávajúci a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení niektorej formy oznámenia o odstúpení od zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia a tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Jedná sa aj o vrátane nákladov na dopravu, na dodanie tovaru, poštovné a a pod. ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Lehota 14 dní platí aj pre vás ako kupujúceho, nakoľko v tejto lehote ste povinný predmetný tovar zaslať späť, doručiť, odovzdať predávajúcemu.

Aby ste sa vyhli komplikáciám s nedodržaním lehôt, ktoré predpokladajú aj zánik niektorých práv a povinností, je najjednoduchšie vrátiť tovar s oznámením o odstúpení od zmluvy.


Dúfam, že vám článok pomohol sa trošku zorientovať v oblasti vrátenia tovaru. Pokiaľ máte akékoľvek doplňujúce otázky, môžete ich napísať do komentárov, kde vám zodpoviem otázku, alebo využite naše kontaktné formuláre, email, alebo telefónne číslo.